ZAKON O UDRUGAMA

NN 74/2014 (18.6.2014.), Zakon o udrugama

HRVATSKI SABOR

1390

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA

Proglašavam Zakon o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. lipnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/96

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 11. lipnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON O UDRUGAMA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

(2) Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na političke stranke, vjerske zajednice, sindikate i udruge poslodavaca.

(3) Na udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji se odnose na ortaštvo.

Cilj

Članak 2.

Cilj ovog Zakona je osigurati učinkovito djelovanje udruga sa svojstvom pravne osobe te stvoriti preduvjete za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj.

Rodna neutralnost izraza

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pojam udruge

Članak 4.

Udruga u smislu ovog Zakona je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Pravna osobnost udruge

Članak 5.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga).

II. NAČELA DJELOVANJA UDRUGE

Načelo neovisnosti

Članak 6.

Djelovanje udruge temelji se na načelu neovisnosti što znači da udruga samostalno utvrđuje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Načelo javnosti

Članak 7.

Djelovanje udruge temelji se na načelu javnosti. Javnost rada udruge uređuje se statutom, u skladu sa Zakonom.

Načelo demokratskog ustroja

Članak 8.

Djelovanje udruge temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da udrugom upravljaju članovi na način da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova.

Načelo neprofitnosti

Članak 9.

Djelovanje udruge temelji se na načelu neprofitnosti, što znači da se udruga ne osniva sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i statutu.

Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu

Članak 10.

Djelovanje udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da udruge slobodno sudjeluju u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražavaju svoja stajališta, mišljenja i poduzimaju inicijative o pitanjima od njihova interesa.

III. OSNIVANJE UDRUGE

Osnivanje udruge

Članak 11.

(1) Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.

(2) Osnivač udruge, u smislu ovog Zakona, može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba.

(3) Uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova.

(4) Zakonski zastupnik odnosno skrbnik daje suglasnost iz stavka 3. ovog članka prije održavanja osnivačke skupštine udruge.

(5) U trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

(6) Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Članstvo u udruzi

Članak 12.

(1) Svaka fizička i pravna osoba može postati članom udruge, sukladno zakonu i statutu.

(2) Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(3) Udruga je dužna voditi popis svojih članova.

(4) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

(5) Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Statut udruge

Članak 13.

(1) Udruga ima statut.

(2) Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Ostali opći akti, ako ih udruga donosi, moraju biti u skladu sa statutom. Umjesto naziva statut udruga može rabiti i drugi naziv.

(3) Statut udruge sadrži odredbe o:

– nazivu i sjedištu

– zastupanju

– izgledu pečata udruge

– područjima djelovanja sukladno ciljevima

– ciljevima

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi

– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja

– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge

– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova

– tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata

– izboru i opozivu likvidatora udruge

– prestanku postojanja udruge

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

(4) Statut udruge može sadržavati odredbe o:

– teritorijalnom djelovanju udruge

– znaku udruge i njegovu izgledu

– drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Naziv udruge

Članak 14.

(1) Udruga djeluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom pod kojim je upisana u registar udruga.

(2) Naziv udruge mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a može sadržavati pojedine riječi na stranom jeziku ili na mrtvom jeziku.

(3) Uz naziv na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu udruga može imati i naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine, na stranom ili mrtvom jeziku, ako je to predviđeno statutom.

(4) Uz svoj puni naziv udruga može rabiti i skraćeni naziv koji mora sadržavati karakteristični dio naziva udruge.

(5) Naziv udruge mora se razlikovati od naziva druge udruge upisane u registar udruga.

(6) Odbit će se zahtjev za upis u registar udruga ako se naziv udruge jasno ne razlikuje od naziva udruge upisane u registar udruga.

(7) Ako se tijelu državne uprave koje vodi registar udruga podnesu dva ili više zahtjeva za upis u registar udruga s istim nazivom, odobrit će se upis one udruge čiji je zahtjev prvi zaprimljen.

(8) Iznimno od stavka 7. ovog članka, odobrit će se upis one udruge čiji je zahtjev kasnije zaprimljen ako ta udruga dokaže da je taj naziv upotrebljavala u pravnom prometu prije udruge čiji je zahtjev prvi zaprimljen.

Imena država, međunarodnih organizacija i osobna imena u nazivu udruge

Članak 15.

(1) Riječ »Hrvatska« na bilo kojem jeziku i njezine izvedenice te dijelovi grba i zastave Republike Hrvatske, kao i nazivi i znamenja drugih država te nazivi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dijelovi njihova grba i zastave te nazivi i znakovi međunarodnih organizacija i imena fizičkih osoba mogu biti sadržani u nazivu i znaku udruge na način kojim se ne vrijeđa njihov ugled i dostojanstvo.

(2) U naziv udruge može se unijeti ime ili dio imena neke fizičke osobe uz njezin pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika.

(3) U naziv udruge može se unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe, ako ga se koristi na prikladan način, ali uz pristanak te osobe, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak nasljednika ako ih ima.

(4) U naziv udruge može se unijeti naziv i znak međunarodne organizacije uz njezinu suglasnost.

(5) Vrijeđa li udruga svojim djelovanjem ili na koji drugi način čast i ugled osobe čije je ime uneseno u njezin naziv, ta osoba, a ako je osoba umrla, njezini nasljednici mogu podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

Upravljanje udrugom i tijela udruge

Članak 16.

(1) Članovi upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge na način propisan statutom.

(2) Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.

(3) Skupština je najviše tijelo udruge. Statutom se može utvrditi drukčiji naziv skupštine kao najvišeg tijela udruge.

(4) Statutom udruge se, osim skupštine, mogu utvrditi upravna (izvršna), nadzorna i druga tijela udruge.

(5) Udruga imenuje jednu ili više fizičkih osoba za zastupanje udruge.

Sastav skupštine udruge

Članak 17.

(1) Skupštinu udruge čine svi članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Iznimno, ako su statutom udruge određene kategorije članstva, statutom se može odrediti da samo pojedine kategorije članstva čine skupštinu udruge, odnosno da imaju pravo odlučivanja na skupštini.

(2) Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini na način propisan statutom.

(3) Maloljetne osobe članovi udruge sudjeluju u radu skupštine udruge na način propisan statutom.

(4) Ako je to određeno statutom, maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

(5) Mandat izabranih predstavnika članova u skupštini propisuje se statutom udruge.

Nadležnost skupštine udruge

Članak 18.

(1) Skupština udruge:

– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune

– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge koje bira skupština

– bira i razrješava druga tijela udruge, ako statutom nije drukčije propisano

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

– usvaja godišnje financijsko izvješće

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge

– donosi odluku o statusnim promjenama

– te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

(2) Redovne sjednice skupštine održavaju se u roku propisanom statutom, a izvanredne prema potrebi.

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge

Članak 19.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

– odgovara za zakonitost rada udruge

– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije drukčije propisano

– odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Udruživanje udruga i ustrojstveni oblici udruga

Članak 20.

(1) Udruge se mogu udruživati u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svoga djelovanja i slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja. Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Zakona.

(2) Udruge se mogu učlaniti u međunarodne udruge i druge organizaci


ZAKON O IZMJENI ZAKONA O UDRUGAMA

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o izmjeni Zakona o udrugama

HRVATSKI SABOR

1665

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UDRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/60

Urbroj: 71-06-01/1- 17-2

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UDRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14.) u članku 13. stavku 3. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4. – 15. postaju podstavci 3. – 14.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/36

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA

NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama

HRVATSKI SABOR

1932

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/140

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UDRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14. i 70/17.) u članku 14. stavku 7. riječi: »tijelu državne uprave koje vodi registar udruga« brišu se.

Članak 2.

U članku 19. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) koje vodi registar udruga«.

Članak 3.

U članku 22. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Udruge se upisuju u registar udruga pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge.

(4) Registar udruga i registar stranih udruga su središnje elektroničke baze podataka koje se vode pri nadležnom upravnom tijelu jedinstveno za sve udruge, odnosno strane udruge u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 4.

U članku 24. stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

U stavku 2. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

U stavku 5. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Rješenje o upisu udruge koja je u statutu propisala obavljanje gospodarske djelatnosti nadležno upravno tijelo dužno je odmah po upisu u registar udruga dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.«.

U stavku 8. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 6.

U članku 27. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 6. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

U stavku 7. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

Članak 7.

U članku 28. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 1. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«, a riječ: »središnje« briše se.

U stavku 2. riječ: »središnjeg« briše se.

Članak 9.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

Poslove upisa u registar udruga i registar stranih udruga te vođenja registra udruga i registra stranih udruga obavlja nadležno upravno tijelo, kao povjerene poslove državne uprave.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi: »Nadzor nad radom udruge«.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad radom udruge, u smislu ovoga Zakona, obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela.

(2) Nadzor nad radom udruge iz stavka 1. ovoga članka posebno se odnosi na to prijavljuju li udruge, sukladno članku 27. ovoga Zakona, promjene statuta, naziva, adrese sjedišta, izbor osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada ili rabe li u pravnom prometu podatke o promjenama, odnosno postupaju li po promjenama prije nego što su upisane u registar udruga, rabe li naziv pod kojim su upisane u registar udruga, održavaju li sjednice skupštine i dostavljaju li zapisnike s redovnih sjednica skupštine udruge, vode li popis članova udruge na način propisan ovim Zakonom te jesu li prestale djelovati, sukladno članku 48. stavku 1. točkama 2., 3. i 6. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi: »Postupak provođenja nadzora nad radom udruge«.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Ako službenik ovlašten za provedbu nadzora nad radom udruge utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, ovlašten je rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u određenom roku.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni službenik dužan je dostaviti tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju ciljevi osnivanja udruge i tijelu državne uprave u čiji djelokrug spadaju gospodarske djelatnosti udruge, sukladno zakonu.«.

Članak 12.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja udruge i nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti udruge obavljaju nadležni inspektori ovisno o djelokrugu udruge, sukladno posebnim propisima.

(2) Popis članova udruge iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona mora biti dostupan inspektorima u obavljanju inspekcijskog nadzora.

(3) Ako nadležni inspektor iz stavka 1. ovoga članka nad udrugom poduzme propisane mjere iz svog djelokruga, dužan je o tome odmah obavijestiti nadležno upravno tijelo.«.

Članak 13.

U članku 47. riječ: »središnje« briše se.

Članak 14.

U članku 48. stavku 2. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 15.

U članku 49. stavku 2. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

U stavku 4. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

U stavku 6. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 8. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 16.

U članku 51. stavku 2. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavku 4. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 17.

U članku 52. stavku 1. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«.

Članak 18.

Naziv dijela, naslov iznad članka 54. i članak 54. brišu se.

Članak 19.

U članku 55. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 20.

Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 4/15.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/135

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.