Pretraži poglavlja STATUTA

Pročitaj cijeli STATUT

( Pročišćeni tekst )
rujan 2015.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) i temeljem članka 14. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13) , te članka 30. Statuta Saveza sportova Grada Pule, Skupština Sportske zajednica Grada Pule na sjednici održanoj 28. rujna 2015.g. donijela je pročišćeni tekst:

S T A T U T A

SPORTSKE  ZAJEDNICE GRADA PULE

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište udruge Sportske zajednice Grada Pule (u nastavku teksta: Zajednica), zastupanje, izgled pečata, ciljevi, područje djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Zajednice, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj  Zajednice, tijela Zajednice, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Zajednice, prestanak postojanja Zajednice, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Zajednice, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Zajednice.

Članak 2.

 Zajednica je sportska zajednica u koju se, radi ostvarenja zajedničkih interesa u sportu udružuju pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u svezi sa sportom u Gradu Puli.

Naziv Zajednice glasi: Sportska zajednica Grada Pule.

Skraćeni naziv Zajednice glasi: SZGP.

Sjedište Zajednice je u Puli.

Zajednica djeluje na području grada Pule.

Članak 3.

Zajednica je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti kod ureda Državne uprave u Istarskoj županiji.

Članak 4.

 Zajednica se može udružiti u domaća i međunarodna sportska udruženja kada je to od interesa za pulski sport i kada je u skladu s pozitivnim propisima, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i međunarodnim sportskim pravilima.

Članak 5.

 Zajednica je u svom djelovanju samostalna.

Zajednica se ustrojava i djeluje sukladno Zakonu o udrugama, Zakona o sportu i u skladu s Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora ( u daljnjem tekstu: HOO-a).

Članak 6.

Zajednica se učlanjuje u Sportsku zajednicu Istarske županije.

Članak 7.

Zajednicu predstavlja i zastupa predsjednik.

Zajednicu u svim poslovima pored predsjednika, predstavlja i zastupa i glavni tajnik.

Članak 8.

Zajednica ima svoj znak i zastavu.

Znak Zajednice je grb Grada Pule s olimpijskim krugovima

Sadržaj i izgled znaka i zastave, kao i njegova uporaba, uređuje se posebnom odlukom Skupštine.

Članak 9.

Zajednica ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je naziv Zajednice i sjedište, a u sredini nalazi se znak Zajednice.

Članak 10.

U Zajednicu nisu dopušteni rasna, etnička, nacionalna, vjerska, politička i spolna diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

II JAVNOST RADA

Članak 11.

 Rad Zajednice je javan.

Javnost rada Zajednice ostvaruje se:

 • izvješćivanjem svojih članica i drugih zainteresiranih udruga, ustanova i pojedinaca o cjelokupnom djelovanju Zajednice,
 • izvješćivanjem tiska i drugih sredstava javnog informiranja,
 • objavom na internet stranici Zajednice,
 • eventualnim prigodnim izdanjima (bilten, almanah, knjiga, ostalo).

III CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI ZAJEDNICE

Članak 12.

 Područje djelovanja Zajednice, sukladno ciljevima je sport.

Članak 13.

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi:

 • razvitku i promicanju sporta na području grada Pule,
 • poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa,
 • razvitku sportskih aktivnosti djece i mladeži, te sportsko rekreacijskih aktivnosti,
 • građana i invalidnih osoba,
 • promicanju odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanje, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom,
 • širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.

Članak 14.

 U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu :

 • utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području grada Pule, u skladu s nacionalnim programom sporta,
 • sudjeluje u ostvarivanju programa HOO-a, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih,
 • objedinjuje i usklađuje programe sporta, te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbi i njegovim ostvarivanju,
 • usklađuje aktivnosti svojih članica,
 • potiče i promiče svekoliki sport, osobito sport djece, mladeži i osoba s invaliditetom
 • skrbi o kategoriziranim i vrhunskim sportašima, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i Europska prvenstva, te druga međunarodna natjecanja,
 • skrbi o provođenju mjera zdravstvene zaštite sportaša,
 • skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata, te predlaže nadležnim tijelima Grada izgradnju novih,
 • sudjeluje o unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
 • dodjela priznanja, nagrada i pohvala za postignute uspjehe u sportu,
 • izrada Kriterija i Pravilnika za provođenje djelatnosti Zajednice,
 • obavlja i druge poslove i zadaće određene Zakonom, pravilima HOO-a i ovim Statutom.
 

Članak 15.

Ciljane skupine Zajednice s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je Zajednica usmjerena su:

 • djeca – opća populacija,
 • građani – opća populacija,
 • lokalna i regionalna samouprava,
 • mladi opća populacija,
 • navijačke skupine,
 • osobe s invaliditetom,
 • osobe starije životne dobi,
 • sportaši,
 • sportaši s invaliditetom,
 • sportski djelatnici,
 • učenici,
 • udruge i građanske inicijative,
 • umirovljenici.

Članak 16.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Zajednice su:

 • organiziranje i razvijanje sportskih udruga i sportskih djelatnosti,
 • promocija sporta i zdravog načina života,
 • sportska poduka,
 • sportska rekreacija,
 • organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi,
 • upravljanje sportskim objektima,
 • ostale djelatnosti u sportu.

IV ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA ZAJEDNICE

Članak 17.

U Zajednicu se učlanjuju:

 • sportske udruge (klub) na području grada Pule osnovane radi obavljanja sportske djelatnosti,
 • druge udruge čije je djelatnost od značenja i interesa za sport u gradu Puli.

Članak 18.

 Članom Zajednice može postati svaka pravna osoba u sustavu sporta koja obavlja sportsku djelatnost sukladno Zakona o sportu i koja ima sjedište u gradu Puli.

Članak 19.

 Članovi Zajednice mogu biti i druge osobe čija je djelatnost značajna za sport i u svezi sa sportom,  a koja djeluje na području grada Pule.

Članice Zajednice samostalne su autonomne udruge s pravnom osobnošću.

Članak 20.

U Zajednicu se mogu učlaniti pravne osobe iz Članka 17. koje su članice nacionalnih sportskih saveza.

Članak 21.

Sportska udruga i druga udruga čija je djelatnost od značenja i interesa za sport u gradu Puli da bi postala članicom Zajednice, uz zahtjev za učlanjenje mora dostaviti :

 • odluku o učlanjenu u savez,
 • presliku rješenja nadležnog tijela državne uprave o upisu u registar udruge,
 • presliku obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta,
 • presliku rješenja o registraciji kluba u pripadajućem nacionalnom strukovnom savezu,
 • podatke o članstvu, Statut i program rada,
 • podatke o sportskim objektima, opremi, stručnom osposobljenim osobama i izvorima novčanih sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti.

Članak 22.

O primanju u članstvo i prestanku članstva u Zajednici odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Između  sjednice Skupštine, Izvršni odbor odlučuje o primanju u privremeno članstvo.

Privremena članica ima sva prava i obveze članice Zajednice osim:

 • Birati svoje predstavnike u tijela upravljanja i druga tijela Zajednice i preko njih sudjelovati u odlučivanju o svim pitanjima iz djelatnosti Zajednice,
 • Koristiti sredstva iz Proračuna Grada Pule za sufinanciranje programske aktivnosti svoje udruge.

Članak 23.

Članstvo u Zajednici može biti:

 • Punopravno (stalno)
 • Privremeno (pridruženo)

Članovi Zajednice mogu biti osobe koje su:

 • državljani Republike Hrvatske
 • navršile 18 godina života i imaju poslovnu sposobnost,
 • afirmirani sportski djelatnici ili sportaši
 • članovi udruge-udruga koju predstavljaju.

Članak 24.

Punopravne članice Zajednice imaju slijedeća prava i obveze:

 • sudjelovati putem Zajednice u utvrđivanju politike razvoja sporta u gradu,
 • sudjelovati u utvrđivanju zajedničkih programa razvoja i unaprjeđenja sporta koji se ostvaruju u okviru, odnosno putem Zajednice,
 • sudjelovati u utvrđivanju ukupnog programa sporta na razini grada za čiju se realizaciju sredstva osiguravaju u gradskom proračunu,
 • sukladno kriterijima koristiti sredstva iz Proračuna grada Pule za sufinanciranje programski aktivnosti svoje udruge,
 • sukladno kriterijima koristiti sredstva iz Proračuna Grada Pule za sufinanciranje manifestacija i građanskih inicijativa,
 • sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija i mjerila za vrednovanje programa sporta,
 • obavljati svoju djelatnost u skladu s utvrđeno politikom razvoja sport, planovima i programima ostvarivanja potreba i interesa društva u sportu,  te zajedničkim interesima u i utvrđenim zadaćama,
 • dosljedno provoditi sve odluke nadležnih organa Zajednice koje se na njih odnose,
 • birati svoje predstavnika u tijela upravljanja i druga tijela Zajednice i preko njih sudjelovati u odlučivanju o svim pitanjima iz djelatnosti Zajednice,
 • ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom, planovima i programima te drugim općim aktima Zajednice.

Članak 25.

Punopravna članica će odlukom Skupštine postati privremena ako se utvrdi da nije sukladno svom Statutu održala izbornu Skupštinu pravovremeno i Zajednici dostavila valjano rješenje tijela Državne uprave o upisu u Registar udruge građana. Punopravna članica će odlukom Skupštine postati privremena ako se utvrdi da je proteklo dvostruko više vremena, utvrđenog Statutom članice za održavanje redovne Skupštine a Skupština nije održana.

Privremeno članstvo može trajati godinu dana od donošenja odluke a ako se u tom roku ne otklone nedostaci, članici će prestati članstvo u Zajednici.

Između dvije sjednice Skupštine odluku o promjeni statuta članica može donijeti i Izvršni odbor ali se takva odluka mora potvrditi na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine.

Članak 26.

Članice koje su prvi put zatražile prijem u članstvo i postale privremene članice, nakon dvije godine postaju punopravne članice, iznimno i prije na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice.

Članak 27.

Zajednica vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o Nazivu člana, Osobnom identifikacijskom broju (OIB), broju Registra neprofitnih organizacija (RNO broj), Matičnom broju, datumu pristupanja Zajednici, datumu prestanka članstva u Zajednici.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Zajednice te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi glavni tajnik Zajednice.

Članak 28.

Članice Zajednice preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Zajednice.

Članice Zajednice stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Zajednice,
 • nepoštivanje odredaba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Zajednice,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Zajednici,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Zajednice,
 • narušavanje ugleda Zajednice

Članak 29.

Članstvo u Zajednici prestaje:

 • brisanjem članice iz registra nadležnog tijela državne uprave,
 • ako je članici zabranjeno djelovanje u skladu sa zakonom,
 • odlukom članice o istupanju iz Zajednice,
 • ako se utvrdi da je članica prestala s radom, odnosno ako je proteklo dvostruko više vremena utvrđenog Statutom za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana,
 • ako članica ne ispuni financijske obveze prema Zajednici u roku od godinu dana nakon roka u kojem je bila dužna ispuniti obveze,
 • odlukom Skupštine Zajednice, ako članica svojim djelovanjem suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih pravila Zajednice, šteti interesima Zajednice i time naruši njegov ugled i sporta grada u cjelini.

V STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 30.

Stegovna odgovornost članova Zajednice utvrđuje  se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak može pokrenuti Predsjednik Zajednice ili 1/5 članica zajednice u pisanom obliku i detaljnim obrazloženjem zahtjeva.

Zahtjev mora biti potpisan i ovjeren pečatom članica koje su podnijele zahtjev.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težini povrede i šteta nastala za Zajednicu.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Izvršni odbor Zajednice.

Članak 31.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti , članici Zajednice mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 1. opomena
 2. isključenje iz Zajednice.

Članica Zajednice kojoj je izrečene bilo koja stegovna mjera ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Zajednice.

Skupština Zajednice je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine Zajednice je konačna.

Članak 32.

Za sve sporove nastale u svezi obavljanja sportske djelatnosti, utvrđuje se i prihvaća nadležnost sportske arbitraže HOO-a.

VI TIJELA ZAJEDNICE I UPRAVLJANJE POSLOVIMA ZAJEDNICE

1. Zajedničke odredbe

Članak 33.

Članice Zajednice sudjeluju u upravljanju poslovima Zajednice putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u tijelima Zajednice i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 34.

Članice Zajednice biraju predstavnike u tijelima Zajednice na način utvrđen ovim Statutom i njihovim aktima.

2. Tijela Zajednice

Članak 35.

Tijela Zajednice su:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor,
 3. Predsjednik,
 4. Glavni tajnik,
 5. Nadzorni odbor

2.1. Skupština

Članak 36.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu čine predstavnici punopravnih članica Zajednice i to po jedan predstavnik svih članica Udruga istoga sporta i po jedan zajednički predstavnik punopravnih članica Udruga različitog sporta.

Broj predstavnika u  Skupštini i izborne jedinice određuje Izvršni odbor.

Članak 37.

Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Za svoj rad predstavnik odgovara udrugama koje predstavlja u Skupštini Zajednice.

Predstavnik koji nemarno obavlja svoju dužnost ili krši odredbe Statuta ili na bilo koji drugi način krnji ugled Zajednice biti će od Izvršnog odbora upozoren i o tome će Izvršni odbor izvijestiti udruge koje su ga za predstavnika izabrale.

Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke.

Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Novoizabranom predstavniku mandat traje do isteka mandata razriješenom predstavniku.

Članak 38.

Predsjednik najkasnije tri mjeseca prije isteka mandatnog razdoblja pokreće postupak izbora  za predstavnike u Skupštini za sljedeće mandatno razdoblja.

Ako pojedina članica nije do vremena određenog odlukom iz stavka 1. ovog članka izabrala svoje predstavnike u Skupštini, Skupština u novom sastavu počinje s radom ako su odluku o izboru predstavnika dostavile najmanje dvije trećine izbornih jedinica.

Prvu sjednicu nove Skupštine saziva dotadašnji predsjednik.

Članak 39.

Skupština Zajednice može biti redovna, izborna ili izvanredna. Skupštinu Zajednice saziva predsjednik.

U slučaju isteka mandata predsjednika, ostavke ili smrti predsjednika, Skupštinu saziva Izvršni ili Nadzorni odbor Zajednice.

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu upućuje se predstavnicima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Ako se na Skupštini odlučuje o pitanjima, koja zbog svog značenja iziskuju prosudbenu raspravu, materijali za raspravu dostavljaju se najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

U izuzetnim situacijama predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Članak 40.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik:

 • kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
 • na temelju zaključaka Izvršnog odbora,
 • na zahtjev najmanje jedne trećine predstavnika
 • na zahtjev Nadzornog odbora

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od primitka zahtjeva za sazivanje, Skupštinu će sazvati predlagatelj.

Na izvanrednoj Skupštini se odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Članak 41.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Svake četvrte godine saziva se izborna sjednica Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako ja sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja izabranih predstavnika punopravnih članova.

Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih predstavnika punopravnih članica.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada Skupština odluči da glasuje tajno.

Članak 42.

U radu Skupštine mogu sudjelovati, kao gosti predstavnici sportskih i državnih tijela, te drugih organizacija, bez prava odlučivanja.

Predstavnike određenih organizacija i tijela iz stavka 1. ovog članka poziva na Skupštinu predsjednik.

Članak 43.

Skupština:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune, te druge akte utvrđene Statutom,
 • utvrđuje politiku i programsku orijentaciju Zajednice,
 • donosi kriterije za programiranje i dodjelu financijskih sredstava i objedinjuje i usklađuje programe sporta te utvrđuje prijedlog javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o primanju u članstvo i prestanku članstva u Zajednici,
 • razmatra aktualna pitanja iz rada Zajednice, zauzima stavove, te donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, Izvršni odbor i Nadzorni odbor,
 • bira predstavnika Zajednice u Skupštinu sportske Zajednice Istarske županije,
 • bira predstavnika Zajednice u Nadzorni odbor trgovačkog društva Pula sport,
 • imenuje likvidatora Zajednice
 • proglašava počasne članove Zajednice,
 • razmatra i prihvaća, izvješća o radu svojih tijela,
 • donosi poslovnik o radu,
 • obavlja i druge poslove iz svog djelokruga, ukoliko ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela.

2.2. Izvršni Odbor

Članak 44.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo Zajednica koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Zajednica.

Članovi izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu Izvršnog odbora.

Članak 45.

Izvršni odbor ima 7 (sedam) članova.

Potpredsjednik i članovi Izvršnog odbora biraju se, na prijedlog predsjednika, iz redova članica Zajednice u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Članak 46.

Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi potpredsjednik ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik.

Članak 47.

Sjednice izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik.

 

Članak 48.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova. Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem.

Članak 49.

Članovi Izvršnog odbora su odgovorni Skupštini za svoj osobni i zajednički rad.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati Izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocijeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti svaka članica Zajednice ili najmanje pet predstavnika u Skupštini, odnosno predsjednik.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

Novo izabranim članovima Izvršnog odbora mandat traje do isteka mandata razriješenim članovima.

Svaki član Izvršnog odbora i predstavnik u Skupštini može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 50.

Izvršni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata iz nadležnosti Skupštine,
 • utvrđuje prijedlog kriterija za programiranje i dodjelu financijskih sredstava te prijedlog objedinjenog i usklađenog programa javnih potreba u sportu,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i zaključnog računa Zajednice,
 • izvršava financijski plan Zajednice i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava,
 • razmatra rad predstavnika Zajednice u sportskoj Zajednici Istarske županije i Trgovačkog društva Pula sport ,
 • organizira rad i djelovanje Zajednice između sjednica Skupštine,
 • provodi ili osigurava provođenje odluka Skupštine,
 • odlučuje o primanju u privremeno članstvo Zajednice,
 • upravlja imovinom Zajednice,
 • imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Zajednice,
 • bira i opoziva predstavnika Zajednice u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju i predstavnici Zajednice,
 • imenuje i opoziva glavnog tajnika,
 • priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,
 • donosi akte kojima se osigurava uredno poslovanje Zajednice i izvršavanje programa Zajednice ako ovim Statuom nisu stavljeni u nadležnost Skupštine,
 • rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu na njenoj narednoj sjednici.

2.3. Predsjednik Zajednice

Članak 51.

Predsjednika bira Skupština iz redova predstavnika u Skupštini Zajednice.

Mandat predsjednika traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno biran.

Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 (pet) predstavnika u Skupštini.

Predstavnik u Skupštini može potpisom poduprijeti samo jednog kandidat za predsjednika.

Predsjednik je po funkciji Predsjednik Izvršnog odbora.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

Postupak za opoziv predsjednika istovjetan je postupku izbora. Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

Predsjednik Zajednice je opozvan ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine, a novoizabranom predsjedniku mandat traje do isteka mandata prethodnika.

Zajednica može proglasiti počasnog  predsjednika Zajednice.

Odluku o proglašenju donosi Skupština Zajednice na prijedlog Izvršnog odbora.

 • PREDSJEDNIK ZAJEDNICE:
 • odgovara za zakonitost rada Zajednice
 • rukovodi radom Zajednice, te predstavlja i zastupa Zajednicu,
 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • brine o izvršenju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor.
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice

2.4. Potpredsjednik Zajednice

Članak 52.

Potpredsjednika bira Skupština, na prijedlog predsjednika, iz redova predstavnika u Skupštini, na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno biran.

Potpredsjednik pomaže u radu predsjednika i zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Potpredsjednik Zajednice je ujedno i potpredsjednik Skupštine i Izvršnog odbora.

Potpredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.

Trajanje mandata, ponovni izbor i postupak za opoziv potpredsjednika istovjetan je kao za člana Izvršnog odbora.

2.5. Glavni tajnik

Članak 53.

Glavni tajnik je izvršno tijelo Zajednice.

Glavnog tajnika imenuje Izvršni odbor iz redova javnih i stručnih djelatnika u sportu.

Glavni tajnik poslove obavlja profesionalno na temelju sklopljenog ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i predsjedniku.

Glavni tajnik imenuje se do opoziva.

Članak 54.

Za glavnog tajnika Zajednice može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima visoku stručnu spremu društvenih znanosti (prednost ima kineziološki fakultet)
 • da ima radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na istim ili sličnim poslovima u sportu,
 • da je u dosadašnjem radu postigla zapažene rezultate kao društveni ili stručni djelatnik u oblasti sporta,
 • da posjeduje odgovarajuće organizacijske i radne sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti glavnog tajnika.

Članak 55.

Glavni tajnik može biti opozvan sa dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge akte Zajednice, zbog čega nastanu štetne posljedice za Zajednicu, ako neosnovano odbija izvršavati odluke Skupštine i Izvršnog odbora, te zbog nezakonitog rada i zloupotrebe dužnosti.

O opozivu glavnog tajnika odlučuje Izvršni odbor na prijedlog komisije, koju imenuje sa zadatkom da utvrdi osnovanost zahtjeva za opoziv.

Inicijativu za opoziv mogu dati predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje pet predstavnika u Skupštini.

Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti i na vlastiti pismeni zahtjev.

Članak 56.

U slučaju opoziva glavnog tajnika ili u slučaju razrješenja na vlastiti zahtjev, glavnom tajniku prestaje i svojstvo osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 57.

Glavni tajnik sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela bez prava odlučivanja. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 58.

Glavni tajnik:

 • obavlja stručne poslove za Zajednicu
 • brine i poduzima mjere za ostvarenje utvrđenog plana i programa Zajednice,
 • brine o zakonitosti rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Zajednice,
 • predstavlja i zastupa Zajednicu u svim poslovima,
 • rukovodi radom stručne službe Zajednice,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Zajednice na temelju financijskog plana i odluka Skupštine,
 • pomaže u radu predsjedniku Zajednice, predsjednicima drugih tijela i povjerenstava,
 • odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine se o osiguranju javnosti rada Zajednice i poslovima informiranja,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora i predsjednika,
 • predlaže, uz suglasnost Izvršnog odbora, pravilnik o unutarnjem ustroju, pravilnik o radu, pravilnik o plaćama te druge opće akte u skladu sa Zakonom.

2.6. Nadzorni odbor

Članak 59.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad financijskim poslovanjem Zajednice.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština iz redova članica koje nisu predstavnici u Skupštini.

Sjednice se održavaju najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Članak 60.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Zajednice,
 • nadzire izvršavanje ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira ostvarivanje financijske politike i financijskog plana Zajednice

3. Radna tijela

Članak 61.

Izvršni odbor u izvršavanju svojih poslova i zadaća može na prijedlog glavnog tajnika osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadaće imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se sastav, zadaće, ovlaštenja, način rada i trajanje mandata članova tih tijela.

Članovi radnih tijela odgovorni su za svoj rad Izvršnom odboru i predsjedniku.

Radi sustavnog poticanja i promicanja pojedinog sporta i usklađivanja aktivnosti sportskih udruga tog sporta na području grada, može se u sastavu Zajednice organizirati odbor (komisija) za taj sport, bez pravne osobnosti, ako na području grada djeluje najmanje tri sportske udruge tog sporta.

Na radno tijelo i odbor (komisiju) za pojedini sport ne može se prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena Skupštini i Izvršnom odboru.

VII IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 62.

Zajednica ostvaruje sredstva za rad i izvršenje svojih ciljeva i zadaća :

 • iz sredstava proračuna Grada Pule za ostvarivanje programa javnih potreba,
 • vlastitom djelatnošću, obavljanjem gospodarskih djelatnosti prema posebnim propisima,
 • prilozima, sponzorstvom, naknadom za pružene usluge
 • iz fondova Europske unije i drugih javnih izvora kao poticaj za programe i projekte od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom
 • kao i druga novčana sredstva i stečena sukladno zakonu

Članak 63.

Zajednica može stjecati nepokretnu i pokretnu imovinu.

Skupština donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju i davanju u zakup pokretnina,  kao i davanju u zakup nekretnina.

Članak 64.

Zajednica može, radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom osnovati trgovačko društvo odnosno ustanovu za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti.

VIII OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 65.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Zajednice  obavljaju djelatnici zaposleni u stručnoj službi Zajednice.

Status, ustrojstvo, financiranje i organiziranje rada stručne službe utvrđuje Izvršni odbor posebnim aktom na prijedlog glavnog tajnika.

Članak 66.

Obavljanje stručno – administrativnih pomoćnih poslova, glavni tajnik može povjeriti stručnoj službi druge organizacije, ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom o djelu ili autorskim ugovorom.

IX NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 67.

Zajednica može dodjeljivati nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju sporta.

Vrsta nagrada i priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

Članak 68.

Zajednica može pojedinca, izuzetno zaslužnog za razvoj sporta u gradu proglasiti počasnim članom Zajednice.

Uvjeti i način izbor počasnog člana Zajednice uređuju se aktom kojeg donosi Izvršni odbor.

 

X NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR ZAJEDNICE

Članak 69.

Ako postoji spor između članova Zajednice koji otežava ili onemogućava rad Zajednice te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Zajednice dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Zajednice spor rješavaju pred općinskim sudom u Puli.

Članak 70.

Članovi Zajednice u svim poslovima od interesa i značaja za Zajednicu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Zajednice.

U obavljanju djelatnosti Zajednice članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Zajednice.

 

Članak 71.

 U slučaju da su privatni interesi člana Zajednice u suprotnosti s interesom Zajednice ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Zajednice u obavljanju djelatnosti Zajednice, član Zajednice koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor Zajednice i ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 72.

 U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Zajednice može zatražiti mišljenje Izvršnog odbora Zajednice.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Skupština Zajednice dužna je razriješiti ga tako da zaštiti interes Zajednice.

 

XI PRESTANAK POSTOJANJA ZAJEDNICE I POSTUPAK SA IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA ZAJEDNICE

Članak 73.

Zajednica prestaje s radom sukladno zakonom, odnosno odlukom Skupštine.

Članak 74.

U slučaju prestanka rada Zajednice, imovina Zajednice se predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve na području Grada Pule.

LIKVIDATOR ZAJEDNICE

Članak 75.

 Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Zajednice do okončanja postupka likvidacije i brisanja Zajednice iz Registra Udruga.

Članak 76.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Zajednice.

Članak 77.

U slučaju prestanka postojanja Zajednice, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Zajednice.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Zajednice.

Članak 79.

Tumačenje drugih akata Zajednice daje tijelo koje ga je donijelo.

Članak 80.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Broj:  42/15
U Puli,  28.09.2015.
PREDSJEDNIK ZAJEDNICE
Milan-Sead Soldatić